LITTLE NONAS - ELEMENTARY - MS DEVELOPMENT

LITTLE NONAS FALL LEAGUE

GAMES

WEEK 1      TEAM JADE-TEAM JOSH                         13-9

ELEMENTARY FALL LEAGUE

GAMES

WEEK 1      TEAM JADE-TEAM JOSH                      38-12

                    TEAM VICTOR - TEAM FRANCISCO      7-11

MS DEVELOPMENT FALL LEAGUE

GAMES

WEEK 1      TEAM JADE-TEAM JOSH                      13-12

                    TEAM VICTOR - TEAM ALEX                22-10